سيستم استعلام بيمه نامه هاي عمروسرمايه‌گذاري (استعلام بر اساس حق بيمه)

راهنمای سیستم استعلام انفرادی
مشخصات بیمه شده اول

مشخصات بیمه شده

   
   

پوشش های اصلی

   
   
   
 
 

پوشش های اضافی

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* پوشش معافيت صرفا به بيمه‌شدگان شاغل قابل ارائه مي‌باشد. عناوين خانه‌دار، دانشجو، محصل، بازنشسته شغل محسوب نمي‌شوند."