سيستم استعلام بيمه نامه هاي عمروسرمايه‌گذاري خانواده (استعلام بر اساس حق بيمه)

راهنمای سیستم استعلام خانواده
مشخصات بیمه شده

مشخصات بیمه شده اول

   
   
مشخصات بیمه نامه

مشخصات پرداختي

   
   
   
 

مشخصات پوشش هاي بيمه نامه

بيمه شده اول

   
 
 
  
 
 
 
 

"پوشش معافيت صرفا به بيمه‌شدگان شاغل قابل ارائه مي‌باشد. عناوين خانه‌دار، دانشجو، محصل، بازنشسته شغل محسوب نمي‌شوند."